Πίνακας 2

  ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ


 
Συνδυασμός NRTI Πιθανό 3ο φάρμακο
AZT + 3TC
d4T + 3TC
d4T + ddI*
AZT + ddI
AZT + ddC
Αναστολείς πρωτεάσης
Indinavir
Ritonavir
Nelfinavir
Saquinavir**
ή
Non-NRTIs
Nevirapine
Delavirdine
* Περιορισμένα δεδομένα για την ασφάλεια της μακρόχρονης χορήγησης.

** Δεδομένης της πτωχής απορρόφησης του κυκλοφορούντος σκευάσματος, το saquinavir δεν συνιστάται παρά μόνο σε συνδυασμό με το ritonavir ή το  nelfinavir. Περιορισμένα επίσης δεδομένα για την ασφάλεια της μακρόχρονης χορήγησης.

Κωνσταντίνος Δ. Βέρρος