Πίνακας 1

 ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ για την HIV λοίμωξη


Πηγή : CMAJ February 24, 1998 (vol 158, no 4)

Φάρμακο Δοσολογία Ανεπιθ. ενέργειες Αλληλεπιδράσεις
Nucleoside analogue reverse transcriptase inhibitors (NRTIs)
Zidovudine (AZT)
Retrovir
200 mg x3 ή 

300 mg x 2

Αναιμία, ουδετεροπενία, μυασθένεια, ναυτία, αϋπνία, κεφαλαλγία, λιπώδης διήθηση ήπατος Μυελοκατασταλτικοί παράγοντες (ganciclovir, chemotherapy); probenecid
Didanosine (ddI)
Videx
>= 50 kg: 200 mg x 2
< 50 kg: 125 mg x 2
On empty stomach
Παγκρεατίτις, περιφερική νευροπάθεια, διάρροια Τροποποίηση της απορρόφησης (antacids, ketoconazole, quinolones, tetracyclines), 

Αλλα φάρμακα που προκαλούν περιφερική νευροπάθεια

Αλλα φάρμακα ενοχοποιούμενα για πρόκληση παγκρεατίτιδος (πχ. pentamidine)

Zalcitabine (ddC)
Hivid 
0.75 mg x 3 Αφθώδης στοματίτις, παγκρεατίτις, περιφερική νευροπάθεια, εξάνθημα Αλλα φάρμακα σχετιζόμενα με  περιφερική νευροπάθεια

Αλλα φάρμακα ενοχοποιούμενα για πρόκληση παγκρεατίτιδος (πχ. pentamidine)

Stavudine (d4T)
Zerit
>= 60 kg: 20 ή 40 mg x 2
< 60 kg: 15 ή 30 mg x 2
περιφερική νευροπάθεια, παγκρεατίτις (σπάνια) Αλλα φάρμακα που προκαλούν περιφερική νευροπάθεια
Lamivudine (3TC)
Epivir
150 mg x 2 Ουδετεροπενία, Γαστρεντερικές διαταραχές  
Non-NRTIs
Delavirdine
Rescriptor
400 mg x 3 Εξάνθημα, αύξηση τιμών ηπατικών ενζύμων Amiodarone, astemizole, benzodiazepines, carbamazepine, cimetidine, cisapride, clarithromycin, ddI, ergot alkaloids, fluoxetine, indinavir, ketoconazole, omeprazole, phenobarbital, phenytoin, ranitidine, rifabutin, rifampin, ritonavir, saquinavir, terfenadine, warfarin
Nevirapine
Viramune
200 mg x 1x14 ημ, και μετά, 200 mg x 2 Εξάνθημα, αύξηση τιμών ηπατικών ενζύμων Carbamazepine, clarithromycin, corticosteroids, erythromycin, fluconazole, indinavir, itraconazole, ketoconazole, nelfinavir, oral contraceptives, phenytoin, rifabutin, rifampin, ritonavir, saquinavir
Protease inhibitors
Saquinavir
Invirase
600 mg x 3
(μέ γεύμα υψηλής περιεκτικότητας σε λιπαρά)
Εξάνθημα, Γαστρεντερικές διαταραχές Astemizole, cisapride, clarithromycin, delavirdine, dexamethasone, erythromycin, ketoconazole, itraconazole, nevirapine, phenytoin, rifabutin, rifampin, terfenadine, triazolam
Ritonavir
Norvir
300 mg x 2 Χ 3 ημ
400 mg x 2 Χ 4 ημ
500 mg x 2 Χ 5 ημ
και μετά 600 mg x 2
(με φαγητό)
αύξηση τιμών ηπατικών ενζύμων, περιστοματική/ περφιφερική παραισθησία, γαστρεντερικές διαταραχές, αλλοίωση γεύσης, αυξημένα επίπεδα λιπιδίων Alprazolam, amiodarone, astemizole, bepridil, bupropion, carbamazepine, cisapride, clozapine, desipramine, diazepam, disulfiram, encainide, ergot alkaloids, ethinyl estradiol, flecainide, flurazepam, meperidine, midazolam, phenobarbital, phenytoin, piroxicam, propafenone, propoxyphene, quinidine, rifabutin, rifampin, saquinavir, terfenadine, theophylline, triazolam
Indinavir
Crixivan
800 mg x 3
(με άδειο στομάχι ή ελαφρύ γεύμα)
Αύξηση έμμεσης χολερυθρίνης, νεφρική λιθίαση Amiodarone, astemizole, cisapride, delavirdine, ergot alkaloids, itraconazole, ketoconazole, midazolam, nevirapine, quinidine, rifabutin, rifampin, terfenadine, triazolam
Nelfinavir
Viracept
750 mg x 3
(με φαγητό)
Διάρροια Amiodarone, astemizole, carbamazepine, cisapride, delavirdine, ergot alkaloids, ethinyl estradiol, midazolam, norethindrone, phenobarbital, phenytoin, quinidine, rifabutin, rifampin, saquinavir, terfenadine, triazolam

Κωνσταντίνος Δ. Βέρρος