Ελληνική Δερματολογική  
& Αφροδισιολογική Εταιρία 
 
Σκοπός Εταιρίας  -   Πληροφορίες για μέλη  -   Διοικητικό Συμβούλιο
 
 
 
   
  
  
  
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
 

Ο  Σκοπός  αυτής  της Εταιρίας είναι  η   προώθηση 
της  επιστήμης της Δερματολογίας και   Αφροδισιολογίας 
στους  Έλληνες  ιατρούς,  διατηρώντας  την  άσκηση  και   
επεκτείνοντας τη γνώση  της Δερματολογίας, της Αφροδι-  
σιολογίας  και σχετικών διαταραχών.  
Η  ΕΔΑΕ  πρέπει  να  βοηθά  στην  επεξεργασία,  διεξα- 
γωγή και  επίβλεψη των προγραμμάτων   της   Συνεχούς 
Ελληνικής   Ιατρικής   Εκπαίδευσης   στην  ειδικότητα  της 
Δερματολογίας - Αφροδισιολογίας   και   σχετικών 
επιστημονικών   θεμάτων.   Πρέπει  να   υποστηρίζει  την   
έρευνα   εύρεσης αιτίων  και  θεραπειών  του   Δέρματος  
και  των Αφροδισίων  Νοσημάτων,   έτσι ώστε να  βελτιώ- 
σει  την  ποιότητα ζωής  αυτών  που  νοσούν.  Πρέπει   να  
βοηθά  στην  εξασφάλιση    ευνοϊκότερης  νοσηλείας   και  
φροντίδας   για   όλους   τους  πολίτες της  Ελληνικής κοι- 
νωνίας.  Παράλληλα,  οφείλει   να  προστατεύει   τα  δικαι-  
ώματα  των επαγγελματιών μελών της,  και   να  εξασφα- 
λίζει   νομοθεσία  που  πηγάζει  και ευνοεί αυτή τη σχέση.  
Η   ΕΔΑΕ   οφείλει  να   προσπαθεί  για   συνεργασία  με  
άλλους οργανισμούς  παρομοίων στόχων.  

Αιτήσεις  για  μέλη - Δεν   είναι   ακόμη  διαθέσιμη  
αυτή η πληροφορία.  
 

 
Διοικητικό Συμβούλιο ΕΔΑΕ 
Πρόεδρος
Aντρέας Κατσάμπας
Αντιπρόεδρος
Γεώργιος Χρ.Χαϊδεμένος
Γενικός Γραμματέας
Nικόλαος Σταυριανέας
Ταμίας
Aθανάσσιος Πετρίδης
Ειδικός Γραμματέας
Δημήτριος Σωτηριάδης
Μέλη
Kατερίνα Ασβέστη
Δημήτριος Ρηγόπουλος