ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ  - ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
 
  
 Ελληνική Επιθεώρηση Δερματολογίας Αφροδισιολογίας
(πρώην Αρχεία Νοσοκομείου "Α.Συγγρός")

Τόμος 1

Τόμος 2

Τόμος 3

Τόμος 4

Τόμος 5

Τόμος 6

Τόμος 7 

Τριμηνιαία Έκδοση