ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ  ΤΗΣ  ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ  ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ  &  ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  (Ε.Δ.Α.Ε.)


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Άρθρο 1
ΙΔΡΥΣΗ  –  ΕΠΩΝΥΜΙΑ  –  ΕΔΡΑ
Ιδρύεται στην Αθήνα Επιστημονικό Σωματείο των Ελλήνων Δερματολόγων και Αφροδισιολόγων Ιατρών, με την επωνυμία «Ελληνική Δερματολογική και Αφροδισιολογική Εταιρεία» και σε συντομογραφία Ε.Δ.Α.Ε.
Αυτή έχει έδρα την Αθήνα και περιλαμβάνει όλα τα τακτικά μέλη της τέως «Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδισιολογικής Ένωσης» και της «Ελληνικής Αφροδισιολογικής και Δερματολογικής Εταιρείας», τα οποία σε Γενική Συνέλευση αποφάσισαν ομόφωνα τη συγχώνευση των δύο Εταιρειών.
Στις υπόλοιπες μεγάλες πόλεις της χώρας μπορούν να ιδρύονται θυγατρικές Εταιρείες – παραρτήματα υπό την αιγίδα της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδισιολογικής Εταιρείας. Η τελευταία θα πρέπει να τις συνδράμει επιστημονικά, κοινωνικά και οικονομικά και οπωσδήποτε στη διαμόρφωση του καταστατικού τους.

Άρθρο 2
ΣΦΡΑΓΙΔΑ
Η εταιρεία έχει σφραγίδα που φέρει κυκλοτερώς τον τίτλο της, και στη μέση υπάρχει σχηματική απεικόνιση του Νοσοκομείου «Α. Συγγρός». Όλα τα έγγραφα της Εταιρείας σφραγίζονται.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

Άρθρο 3
ΣΚΟΠΟΣ
Σκοπός της Ε.Δ.Α.Ε. είναι:
(α) Η μελέτη των Δερματικών και Αφροδισίων παθήσεων, για την καλύτερη πρόληψη και αντιμετώπισή τους.
(β) Η εκπόνηση, εκτέλεση και εποπτεία προγραμμάτων Συνεχιζόμενης και Μεταπτυχιακής Ιατρικής Εκπαίδευσης στη Δερματολογία – Αφροδισιολογία, συναφών Επιστημών και επί μέρους κλάδων.
(γ) Η ενεργοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρονται στα πλαίσια της Ενωμένης Ευρώπης και των προγραμμάτων που προσφέρονται για ερευνητικούς και κοινωνικούς σκοπούς. Η στενή συνεργασία με τις αντίστοιχες Εταιρείες του εξωτερικού ή οργανώσεις της Ε.Ε. σε θέματα εκπαίδευσης και έρευνας κοινωνικής προστασίας.
(δ) Η προάσπιση του επιστημονικού αντικειμένου αλλά και της επαγγελματικής πράξης στην Δερματολογία και την Αφροδισιολογία, με την απαραίτητη τήρηση των δεοντολογικών κανόνων συμπεριφοράς των συναδέλφων μεταξύ τους και στην κοινωνία.
(ε) Η παρέμβαση και διαφώτιση της κοινής γνώμης στα θέματα που αφορούν τη Δερματολογία – Αφροδισιολογία, τους σκοπούς της Εταιρείας και τους τρόπους προαγωγής τους.
(στ) Η με κάθε νόμιμο και κατάλληλο μέσο αξιοποίηση της ειδικότητας της Δερματολογίας στην ανάπτυξη μεθόδων βελτίωσης της αισθητικής του δέρματος, προς όφελος της επιστήμης, της κοινωνίας και της ποιότητας ζωής.
(ζ) Η προώθηση της δερματολογικής έρευνας με κάθε δυνατό τρόπο, συμπεριλαμβανομένης και της αποστολής νέων επιστημόνων και ειδικευομένων σε μεγάλα κέντρα του εξωτερικού ή του εσωτερικού προς απόκτηση γνώσης ή την πραγματοποίηση ερευνητικών μελετών.
(η) Συνεργασία με διεθνείς επιστημονικές, επαγγελματικές ή συνδικαλιστικές οργανώσεις δια μέσου συστάσεως θυγατρικών Ενώσεων (βλ. άρθρο 30 του παρόντος).
 

Άρθρο 4
ΜΕΣΑ
Για την εκπλήρωση των σκοπών της η Εταιρεία:
(α) Συνέρχεται σε τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη ή άλλη πόλη, καθοριζόμενες με απόφαση του Δ.Σ., σύμφωνα με τα άρθρα 26 και 27 του παρόντος.
(β) Δημοσιεύει τις επιστημονικές εργασίες των συνεδριάσεών της σε δικό της τεύχος ή σε ιατρικά περιοδικά ή στην Ελληνική Επιθεώρηση Δερματολογίας – Αφροδισιολογίας.
(γ) Διοργανώνει ή συμμετέχει σε τοπικά, πανελλήνια ή διεθνή Δερματολογικά και Αφροδισιολογικά Συνέδρια.
(δ) Βρίσκεται σε επαφή με τις ελληνικές και ξένες Επιστημονικές Εταιρείες, Δερματολογικά Κέντρα και Οργανισμούς.
(ε) Διατηρεί τακτική συνεργασία με τις Πανεπιστημιακές, ΕΣΥ και άλλες Κλινικές οι οποίες δίνουν στην ειδικότητα της Δερματολογίας - Αφροδισιολογίας.
(στ) Αντιπροσωπεύεται στις μόνιμες Επιτροπές της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Αφροδισιολογίας και Δερματολογίας και στη Διεθνή Λήγκα των αντίστοιχων Εταιρειών με τακτικά μέλη της τα οποία διατηρούν το δικαίωμα ψήφου. Οι αντιπρόσωποι επιλέγονται και εκλέγονται κατά τη διάρκεια Γενικής Συνέλευσης μετά από εισήγηση του Δ.Σ.
(ζ) Εκδίδει περιοδικό σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 33-35 του παρόντος.
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

Άρθρο 5
ΜΕΛΗ
Η εταιρεία αποτελείται από τακτικά, επίτιμα, αντεπιστέλλοντα, πρόσεδρα και αρωγά μέλη.
α) Τακτικά μέλη: Μπορούν να είναι Δερματολόγοι και Αφροδισιολόγοι Ιατροί, Έλληνες ή αλλοδαποί που έχουν την δυνατότητα ασκήσεως επαγγέλματος στην Ελλάδα. Για την απόκτηση της ιδιότητος του τακτικού μέλους, κάθε υποψήφιο μέλος πρέπει να υποβάλλει έγγραφη αίτηση προς το Δ.Σ. της Εταιρείας, που σ’ αυτή να φαίνεται ότι έχει αποκτήσει τον τίτλο της ειδικότητος και να υποστηριχθεί εγγράφως η αίτηση αυτή από δύο τουλάχιστον τακτικά μέλη της Εταιρείας. Η αίτηση υποβάλλεται για έγκριση σε μια από τις προσεχείς συνεδριάσεις της Εταιρείας, όπου γίνεται ψηφοφορία των παρόντων τακτικών μελών και δια πλειοψηφίας παίρνεται η απόφαση για το υποψήφιο μέλος. Την ημέρα της ψηφοφορίας, ο υποψήφιος οφείλει να είναι παρών στη συνεδρίαση της εταιρείας. Σε περίπτωση απουσίας του η συζήτηση της υποψηφιότητάς του αναβάλλεται, εκτός εάν έχει προηγηθεί απόφαση του Δ.Σ. που κρίνει αιτιολογημένα ότι υπάρχει εύλογο κώλυμα απουσίας του από την συνεδρίαση.
Σε περίπτωση που η αίτηση απορριφθεί, μπορεί ο αιτών να υποβάλλει νέα αίτηση, μετά από ένα τουλάχιστον χρόνο, με την ίδια διαδικασία.
Ο υποψήφιος που εκλέγεται τακτικό μέλος, αποκτά την ιδιότητα αυτή αφού προηγουμένως καταθέσει στην εταιρεία τα ποσά που αναφέρονται στο άρθρο 8 του παρόντος καταστατικού «για δικαίωμα εγγραφής και εισφοράς», ακολούθως δε παραλαμβάνει τον τίτλο του εταίρου. Από την αμέσως επόμενη συνεδρίαση Εταιρείας, ο νεοεκλεγείς αποκτά όλα τα δικαιώματα του τακτικού μέλους, εκτός του δικαιώματος του εκλέγεσθαι, που θα το αποκτήσει μετά τη συμπλήρωση δύο ετών ως τακτικού μέλους.
β) Επίτιμοι πρόεδροι της Εταιρείας είναι δυνατόν να ανακηρύσσονται με απόφαση του Δ.Σ. μέλη της, τα οποία για μεγάλο διάστημα πρόσφεραν υπηρεσίες στην Εταιρεία και / ή χρημάτισαν πρόεδροι του Δ.Σ. της Εταιρείας.
γ) Επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται ημεδαποί ή αλλοδαποί ιατροί και άλλοι επιστήμονες μεγάλης προβολής στο χώρο της Δερματολογίας και των συναφών ειδικοτήτων. Η πρόταση για την ανακήρυξή τους υπογράφεται από δύο τουλάχιστον τακτικά μέλη. Οι εισηγητές της πρότασης υποβάλλουν συνοπτικό βιογραφικό σημείωμα των υποψηφίων. Η εκλογή γίνεται με πλειοψηφία από τα παρόντα τακτικά μέλη  σε τακτική συνεδρίαση της Εταιρείας.
δ) Αντεπιστέλλοντα μέλη ανακηρύσσονται ιατροί δερματολόγοι ή άλλοι επιστήμονες εκτός της ελληνικής επικράτειας και η διαδικασία είναι ίδια, όπως και για τα επίτιμα μέλη.
ε) Πρόσεδρα μέλη μπορούν να είναι Έλληνες Ιατροί, εκτός της ειδικότητας των Δερματολόγων – Αφροδισιολόγων ή άλλοι επιστήμονες, που εκλέγονται όπως και τα τακτικά μέλη.
στ) Αρωγά μέλη ανακηρύσσονται μετά από έγγραφη αίτησή τους προς το Δ.Σ. φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία προσφέρουν σημαντική οικονομική ενίσχυση ή άλλου είδους βοήθεια στην εταιρεία. Ονομάζονται είτε απλά μέλη, είτε δωρητές, είτε ευεργέτες, είτε μεγάλοι ευεργέτες, ύστερα από σχετική εισήγηση του Δ.Σ. και κατά πλειοψηφία απόφαση της Γ.Σ. Σχετική ανακοίνωση γίνεται εις μίαν συνεδρία Εταιρείας και ειδικό δίπλωμα επιδίδεται στα αρωγά μέλη.
Τα επίτιμα, τα αντεπιστέλλοντα, τα πρόσεδρα και τα αρωγά μέλη δεν έχουν δικαίωμα ψήφου ούτε οικονομικές υποχρεώσεις απέναντι στην εταιρεία. Τα πρόσεδρα μέλη μετά τη λήψη της ειδικότητας, προκειμένου να αποκτήσουν την ιδιότητα του τακτικού μέλους πρέπει να καταθέσουν υπεύθυνη δήλωση ότι λάβανε την ειδικότητα και να καταβάλουν το δικαίωμα εγγραφής και την ετήσια συνδρομή ως ορίζονται στο άρθρο 8 του παρόντος Καταστατικού.

Άρθρο 6
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  ΜΕΛΩΝ
Τα μέλη έχουν υποχρέωση:
1. Να συμμορφώνονται ακριβώς στο καταστατικό και τον Εσωτερικό Κανονισμό λειτουργίας της Εταιρείας, τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Να λαμβάνουν μέρος στις Γενικές Συνελεύσεις της Εταιρείας, διασκέψεις, ψηφοφορίες και εκλογικές διαδικασίες και να παρακολουθούν τακτικά τις εργασίες της, γενικά δε να συμβάλλουν στην πρόοδο της Εταιρείας και να αναπτύσσουν κλίμα αγάπης και συνεργασίας μεταξύ τους. Οι εκδηλώσεις και οι δραστηριότητες της Εταιρείας στερούνται πολιτικού ή κομματικού χαρακτήρα, με δικαίωμα του Δ.Σ. να ανακαλέσει στην τάξη ή να παραπέμψει στο Πειθαρχικό Συμβούλιο το μέλος που έχει παρεκτραπεί. Τα μέλη της Ε.Δ.Α.Ε. ωστόσο δεν στερούνται του δικαιώματος να έχουν πολιτική, κομματική ή συνδικαλιστική δράση εκτός της Εταιρείας.
3. Να είναι συνεπείς με τις χρηματικές τους υποχρεώσεις έναντι της Εταιρείας.
4. Το δικαίωμα ψήφου για κάθε θέμα ακόμα και του εκλέγεσθαι, σύμφωνα με το άρθρο 5, στερούνται τα μέλη της    εταιρείας που δεν κατέβαλαν την ετήσια συνδρομή του τρέχοντος έτους μέχρις τέλους Οκτωβρίου του ιδίου έτους. Τούτο αποκτούν αμέσως μόλις εκπληρώσουν τις προς το ταμείο υποχρεώσεις τους. Τακτικά μέλη της εταιρείας, που δεν κατέβαλαν για δύο συνεχή έτη τις οφειλόμενες στην εταιρεία συνδρομές, παύουν να θεωρούνται ενεργά και διακόπτεται η ενημέρωσή τους από την εταιρεία καθώς και κάθε είδους προστατευτική παρέμβαση της Ε.Δ.Α.Ε. υπέρ αυτών. Τα μέλη αυτά επαναποκτούν τα δικαιώματά τους αμέσως μόλις εξοφλήσουν τις αναδρομικές υποχρεώσεις τους προς την εταιρεία, χωρίς διαδικασία επανεγγραφής. Με ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. είναι δυνατή η παραγραφή χρέους εκπληρώσεως των συνδρομών αν διαπιστωθεί η ύπαρξη σοβαρών λόγων.

Άρθρο 7
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ – ΑΠΩΛΕΙΑ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΟΥΣ
α)  Όλα τα τακτικά μέλη έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν, το δε δικαίωμα του εκλέγεσθαι αποκτούν όπως ορίζεται στο άρθρο 5 παρ. α΄ του παρόντος καταστατικού.
β)  Κάθε μέλος χάνει την ιδιότητά του αυτή:
1. Με έγγραφη παραίτηση, η οποία εγχειρίζεται στο Γενικό Γραμματέα της Εταιρείας και απευθύνεται προς το Δ.Σ. Η αίτηση περί παραιτήσεως ή αποχωρήσεως γίνεται δεκτή υποχρεωτικά από το Δ.Σ. αν υποβληθεί εγκαίρως, δηλαδή τρεις (3) τουλάχιστον μέρες προ της λήξεως του λογιστικού έτους και ισχύει για το τέλος αυτού.
2. Με διαγραφή, αν η διαγωγή του αποδειχθεί ασυμβίβαστη με την ιατρική δεοντολογία και την αξιοπρέπεια της εταιρείας όπως επίσης και αν δεν είναι συνεπής με τις υποχρεώσεις του, σύμφωνα με τα άρθρα του παρόντος καταστατικού, ως μέλους της Εταιρείας.
Η διαγραφή γίνεται με απόφαση του Δ.Σ., μετά από εισήγηση του Πειθαρχικού Συμβουλίου. Το διαγραφέν μέλος έχει δικαίωμα να ζητήσει την ανάκληση της διαγραφής του με αίτησή του απευθυνόμενη προς το Δ.Σ., το οποίο υποχρεούται να φέρει την αίτηση αυτή προς συζήτηση στην πρώτη Γεν. Συνέλευση που θα συγκληθεί, με σχετική εισήγησή του περί της αποδοχής ή όχι της απαιτήσεως αυτής.
Η Γεν. Συνέλευση ακολούθως αποφασίζει οριστικά περί της αποδοχής ή όχι της εν λόγω αιτήσεως του μέλους με απόφασή της. Η απόφαση παίρνεται με πλειοψηφία των παρόντων μελών και η ψηφοφορία είναι μυστική.
Κάθε μέλος που διαγράφεται στερείται το δικαίωμα επανεγγραφής. Η τήρηση των δεοντολογικών αρχών της Ιατρικής αποτελούν βασικό και σταθερό προσανατολισμό της Εταιρείας και αποτελούν υποχρέωση παντός μέλους και ιδιαίτερα του Δ.Σ. το οποίο οφείλει στις περιπτώσεις αυτές να κινήσει τις διαδικασίες του Πειθαρχικού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
Άρθρο 8
ΠΟΡΟΙ
Οι πόροι της Εταιρείας διακρίνονται σε τακτικούς και έκτακτους. Τακτικοί είναι το δικαίωμα εγγραφής των μελών και οι ετήσιες εισφορές αυτών. Το δικαίωμα εγγραφής των τακτικών μελών της Εταιρείας καθορίζεται σε 5.000 δρχ. και η ετήσια συνδρομή σε 7.500 δρχ. Τα ποσά αυτά είναι δυνατόν να αυξηθούν ή να ελαττωθούν, με απόφαση του Δ.Σ. Έκτακτοι είναι:
α) Προσφορές, δωρεές, ευεργεσίες, κληροδοτήματα.
β) Εισπράξεις από τη διοργάνωση διαφόρων εκδηλώσεων.
γ) Έσοδα από τη διαχείριση της περιουσίας της Εταιρείας.
Τη διαχείριση των πόρων έχει ο Ταμίας, ο οποίος και καταθέτει όλες τις εισπράξεις σε λογαριασμό τραπέζης που θα αποφασίσει το Δ.Σ.
Ο λογαριασμός τραπέζης είναι επ’ ονόματι του Προέδρου του Δ.Σ. και του Ταμία.
Τις επιταγές, ανεξαρτήτως ποσού, υπογράφει ο  Πρόεδρος. Είναι δε πληρωτέες εις διαταγήν και επ’ ονόματι του Ταμία του σωματείου.
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
Άρθρο 9
ΔΙΟΙΚΗΣΗ  ΤΗΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Η Εταιρεία διοικείται από επταμελές (7) συμβούλιο, που αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία, τον Ειδικό Γραμματέα και δύο συμβούλους. Η διάρκεια της θητείας του είναι διετής και λήγει την 31η Δεκεμβρίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία και πλειοψηφία των τακτικών μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου (άρθρο 27 του παρόντος Καταστατικού).
Τη θέση που εκκενώνεται, για οποιοδήποτε λόγο, καταλαμβάνει ο εκάστοτε πρώτος επιλαχών της ψηφοφορίας, εάν δεν υπάρχουν επιλαχόντες και μέχρι της λήξεως της θητείας του Δ.Σ. μεσολαβεί χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των έξι μηνών, διενεργείται αναπληρωματική εκλογή κατά την πρώτη Γ.Σ.  που θα συζητηθεί. Οι υποψηφιότητες πρέπει να υποβληθούν τουλάχιστον επτά ημέρες πριν από την Γ.Σ., η οποία και αποφασίζει με μυστική ψηφοφορία για την εκλογή του αναπληρωματικού μέλους.

Άρθρο 10
ΑΠΟΒΟΛΗ  ΜΕΛΩΝ  Δ.Σ.
Το μέλος του Δ.Σ. που απουσιάζει αδικαιολόγητα σε τρεις συνεχείς συνεδριάσεις του Δ.Σ. θεωρείται αυτοδίκαια ότι έχει παραιτηθεί και αντικαθίσταται, εάν δεν υπάρξει αιτιολόγηση απουσίας, με πράξη των υπολοίπων μελών του Δ.Σ., της αποφάσεως λαμβανομένης δια πλειοψηφίας.

Άρθρο 11
ΑΠΑΡΤΙΑ  Δ.Σ.
Το Δ.Σ. ευρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τουλάχιστον τέσσερα (4) μέλη του και αποφασίζει δια πλειοψηφίας των παρόντων, σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Οι αποφάσεις ισχύουν με την αναγραφή τους στο αρχείο πρακτικών και αφού υπογραφούν από τα παρόντα μέλη σε εύλογο χρονικό διάστημα και πάντως πριν την επόμενη συνεδρίαση του Δ.Σ.

Άρθρο 12
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ  Δ.Σ.
Το Δ.Σ. ασχολείται με κάθε ζήτημα που αφορά τις εργασίες, τα συμφέροντα, την αξιοπρέπεια και τη λειτουργία της Εταιρείας.
Για το λόγο αυτό, συνεδριάζει κάθε φορά που ο Πρόεδρος κρίνει αυτό απαραίτητο ή όταν τρία τουλάχιστον μέλη υποβάλλουν έγγραφη αίτηση στο Δ.Σ. για να γίνει συνεδρίαση.
Προκειμένου να αποφασίσει επί κρίσιμων, αποφασιστικής σημασίας θεμάτων, μπορεί να συμβουλεύεται  το Ανώτατο Γνωμοδοτικό Συμβούλιο, του οποίου η λειτουργία αναλύεται στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Ε.Δ.Α.Ε. που προσαρτάται ως Παράρτημα στο παρόν Καταστατικό. Η γνώμη του παραπάνω Συμβουλίου δεν είναι υποχρεωτική για το Δ.Σ.
Το Δ.Σ. αποφασίζει επίσης για την επ’ αμοιβή απασχόληση προσωπικού για την στελέχωση των γραφείων της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του εργατικού δικαίου.

Άρθρο 13
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ  ΠΡΟΕΔΡΟΥ
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εκπροσωπεί την Εταιρεία απέναντι σε κάθε τρίτο και μπροστά σε κάθε δικαστική ή άλλη αρχή. Επίσης διευθύνει τις συνεδριάσεις του Δ.Σ., τακτικές και έκτακτες, επιστημονικές ή άλλου περιεχομένου, φροντίζει για την ακριβή τήρηση των διατάξεων του καταστατικού, υπογράφει όλα τα έγγραφα της Εταιρείας και δίδει εντολή για την πληρωμή κάθε συγκεκριμένης δαπάνης. Όταν ο Πρόεδρος απουσιάζει, τον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος.

Άρθρο 14
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ  ΓΕΝΙΚΟΥ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
Ο Γενικός Γραμματέας ενεργεί με εντολή του Προέδρου την αλληλογραφία της Εταιρείας τηρεί τα αρχεία της, κρατά τις σφραγίδες, παραλαμβάνει τα έγγραφα που αποστέλλονται στην Εταιρεία, και αναγγέλλει εγγράφως στους αποστολείς την παραλαβή τους, κρατάει το μητρώο των εταίρων και πρωτόκολλο, καταγράφει με αύξοντα αριθμό τα εισερχόμενα και εξερχόμενα έγγραφα, τηρεί βιβλίο πρακτικών του Δ.Σ., επιμελείται την αποστολή των τίτλων στους νέους εταίρους, συγκαλεί με εντολή του Προέδρου ή με αίτηση τριών μελών του Δ.Σ. τους εταίρους και τα μέλη του Δ.Σ. σε συνεδρίαση και προσυπογράφει τα χρηματικά εντάλματα για την πληρωμή των εξόδων συνεπικουρούμενος από τον Ειδικό Γραμματέα.

Άρθρο 15
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ  ΕΙΔΙΚΟΥ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
Ο Ειδικός Γραμματέας συντάσσει, διαβάζει και υπογράφει τα πρακτικά κάθε συνεδρίασης, τηρεί ακριβή αριθμό σε ιδιαίτερο βιβλίο των παρόντων σε κάθε συνεδρίαση εταίρων και σημειώνει τις επιστημονικές ανακοινώσεις που συνεζητήθησαν ως και εκείνες που αναβλήθηκαν, τηρεί το αρχείο και το επιστημονικό υλικό της Εταιρείας, φροντίζει για τη σύνταξη και εκτύπωση των διαφόρων δημοσιευμάτων της Εταιρείας, με τις οδηγίες του Γενικού Γραμματέα, του οποίου είναι σε κάθε τι βοηθός και αναπληρωτής.

Άρθρο 16
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ  ΤΑΜΙΑ
Ο Ταμίας τηρεί τα λογιστικά βιβλία της Εταιρείας, ενεργεί εισπράξεις και πληρωμές, συντάσσει στο τέλος κάθε δεύτερου χρόνου ισολογισμό εσόδων - εξόδων, που υποβάλλει στην κρίση του Δ.Σ., καταρτίζει με τις οδηγίες του  Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα τον προϋπολογισμό των εσόδων κάθε προσεχούς διετίας, υποβάλλει κατάσταση με τα μέλη που έχουν καθυστερήσει τις συνδρομές τους, έχει την προσωπική ευθύνη για τα διαπιστευμένα σ’ αυτόν χρήματα και για κάθε παράλειψη.
Ο Ταμίας συνεργάζεται στενά με την Επιτροπή Οικονομικών θεμάτων όπως αυτή καθορίζεται στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Ε.Δ.Α.Ε. (άρθρο 7).
Η διαχείριση των οικονομικών της Ε.Δ.Α.Ε. θα πρέπει να είναι διαφανής και ο έλεγχος προσιτός από την Εξελεγκτική Επιτροπή.
Ο Ταμίας ελέγχεται από την Εξελεγκτική Επιτροπή κάθε χρόνο και δεν ενεργεί πληρωμές χωρίς έγγραφή εντολή, υπογεγραμμένη από τον Πρόεδρο και προσυπογραμμένη απ’ αυτόν. Ανάληψη χρημάτων από την Τράπεζα μπορεί να κάνει μόνο με έγγραφη έγκριση του Προέδρου ή του Αναπληρωτού Προέδρου. Τα χρήματα που έχουν αναληφθεί, αν δεν χρησιμοποιηθούν για το σκοπό που αναλήφθηκαν, καταθέτονται πάλι στην Τράπεζα.
Ο Ταμίας συνεπικουρείται από λογιστή, με ανάλογη αποζημίωση, μετά από απόφαση του Δ.Σ.

Άρθρο 16
ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ  (Ε.Ε.)
Η Εξελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από τρία μέλη εκ των οποίων το  ένα προεδρεύει των συνεδριάσεών της. Τα μέλη της εκλέγονται κάθε δύο χρόνια από τη Γενική Συνέλευση μαζί με το Διοικητικό Συμβούλιο και το Πειθαρχικό Συμβούλιο με μυστική ψηφοφορία και πλειοψηφία των τακτικών μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27. Η Εξελεγκτική Επιτροπή ενεργεί τον έλεγχο του Ταμείου και υποβάλλει την έκθεσή της στη τακτική Γενική Συνέλευση των μελών, όταν συνέρχεται κατά το άρθρο 26 του Καταστατικού. Μέλος της Εξελεγκτικής Επιτροπής μπορεί να παρακολουθεί τις συνεδριάσεις του Δ.Σ.

Άρθρο 18
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (Π.Σ.)
Το Πειθαρχικό Συμβούλιο εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του παρόντος Καταστατικού.
Είναι τριμελές και αποτελείται από τρία τακτικά μέλη, τα οποία αναπληρούνται από ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη εκλεγόμενα επίσης από την Γ. Σ.
Οι αποφάσεις λαμβάνονται πάντοτε από τρία (3) μέλη.
Σε περιπτώσεις παραβάσεων το Δ.Σ. αποφασίζει την παραπομπή του εν αταξία ευρισκομένου μέλους προς το Π.Σ. όπου, αφού κληθεί το μέλος να απολογηθεί (εγγράφως), το Π.Σ. συντάσσει έκθεση και υποβάλλει τον φάκελο στο Δ.Σ. της Ε.Δ.Α.Ε., προκειμένου να ληφθεί απόφαση αιτιολογημένη από το Δ.Σ., δηλαδή απαλλαγή, απλή σύσταση, επίπληξη, διαγραφή ή σε ειδικές περιπτώσεις παραπομπή στην Γενική Συνέλευση ή στον Ιατρικό Σύλλογο.
Η πρόταση του Π.Σ. είναι υποχρεωτική για το Δ.Σ.
Η όλη διαδικασία από το Π.Σ. και το Δ.Σ. επιβάλλεται να συμπληρωθεί σε διάστημα ενός μηνός από της κοινοποιήσεως της εντολής.
Το Π.Σ. υποβάλλει έκθεση των πεπραγμένων του στην τακτική Γ.Σ. των μελών, όταν συνέρχεται κατά το άρθρο 26 του παρόντος καταστατικού.
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

Άρθρο 19
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ
Η Εταιρεία συνέρχεται σε τακτικές επιστημονικές συνεδριάσεις που καθορίζονται από το Δ.Σ.
Συμπληρωματικές ή έκτακτες συνεδριάσεις και μεταθέσεις των τακτικών συνεδριάσεων, μπορούν επίσης να ορίζονται με σχετική απόφαση του Δ.Σ., οπότε τα μέλη της εταιρείας πρέπει να ειδοποιούνται γι’ αυτές. Για κάθε συνεδρίαση τα μέλη λαμβάνουν έγκαιρα την ημερήσια διάταξη. Το πρόγραμμα κάθε συνεδρίασης καθορίζεται από το Δ.Σ.

Άρθρο 20
ΑΠΑΡΤΙΑ  ΓΕΝΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ
Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) θεωρείται ότι ευρίσκεται σε απαρτία:
α) Όταν παρευρίσκεται τουλάχιστον το 1/10 των τακτικών μελών, εάν πρόκειται να γίνουν επιστημονικές συζητήσεις ή συζητήσεις για κατάρτιση πρότασης προς άλλη Γ.Σ. για εκλογή μελών ή εκπροσώπων της που θα συμμετάσχουν σε ημεδαπές ή διεθνείς δραστηριότητες ή ειδικές γνωμοδοτικές - εισηγητικές επιτροπές.
β) Όταν παρευρίσκεται τουλάχιστον το 1/4 των τακτικών μελών, εάν πρόκειται  για συζητήσεις αναφερόμενες σε όλα τα άλλα ζητήματα καθώς και για την εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής, η οποία θα διενεργήσει τις αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Δ.Σ., νέου Π.Σ. και νέας Ε.Ε.
Τακτικά μέλη θεωρούνται όσα έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές υποχρεώσεις τους προς την Εταιρεία μέχρι της ενάρξεως της Γ.Σ..
Σε όσες περιπτώσεις απαιτείται αυξημένη παρουσία των μελών και δεν υπάρχει απαρτία, η συνεδρίαση αναβάλλεται για την επόμενη συνεδρία, οπότε θεωρείται ότι υπάρχει απαρτία ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρευρισκομένων τακτικών μελών, όταν όμως είναι παρόντες τουλάχιστον το 1/10 του συνόλου των μελών, αλλιώς αναβάλλεται εκ νέου, και επανακαθορίζεται η συνεδρίαση.

Άρθρο 21

Ο τρόπος λειτουργίας του επιστημονικού μέρους των συνεδριάσεων οριστικοποιείται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. κατόπιν συνεννοήσεως με τα μέλη του Δ.Σ. Η διαδικασία των επιστημονικών συνεδριάσεων συμβαδίζει με τα διεθνή πρότυπα. Προεδρεύει ο εκάστοτε Πρόεδρος ή Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. δυνάμενος να ορίσει, σε περίπτωση κωλύματός του, άλλο τακτικό μέλος.

Άρθρο 22

Ο εκάστοτε Πρόεδρος κάθε συνεδρίασης ανακαλεί στην τάξη οποιονδήποτε ξεφύγει από τα όρια της συζήτησης και ανακαλεί στο θέμα κάθε ρήτορα που απομακρύνεται του αντικειμένου της συζήτησης.
Επίσης έχει το δικαίωμα να αφαιρέσει και το λόγο. Σε περίπτωση ζωηρής συζήτησης, που ξεφεύγει από τα όρια της δεοντολογίας και της κοσμιότητας, ο Πρόεδρος μπορεί να διακόψει ή να διαλύσει τη συνεδρία.

Άρθρο 23
Όποιος από τα μέλη επιθυμεί να κάνει επίδειξη, ανακοίνωση ή διάλεξη, ειδοποιεί έγκαιρα το Γενικό Γραμματέα και του παραδίνει παράλληλα σαφή περίληψη του θέματος, που προορίζεται για τα πρακτικά των συνεδριάσεων. Ανακοινώσεις ή διαλέξεις που δεν έχουν προαγγελθεί από την ημερήσια διάταξη δεν επιτρέπεται να γίνονται, εκτός αν έχει προηγηθεί απόφαση του Δ.Σ. που κρίνει ότι πράγματι συντρέχει εξαιρετική περίπτωση που δικαιολογεί την εκτός της ημερησίας διατάξεως ανακοίνωση ή διάλεξη.
Ανακοινώσεις γίνονται δεκτές και από απόντα μέλη, όταν αυτά έχουν εξουσιοδοτήσει, σαν ομιλητή, άλλον επιστήμονα, πτυχιούχο ανωτάτης σχολής.

Άρθρο 24

Εκτός από τα μέλη της εταιρείας, είναι δυνατό να γίνει επίδειξη, ανακοίνωση  ή διάλεξη και από άλλο επιστήμονα, πτυχιούχο ανωτάτης σχολής ή άλλη εξέχουσα προσωπικότητα, με έγκριση του Δ.Σ.,

Άρθρο 25

Η παραδοχή ή απόρριψη μιας πρότασης και γενικά η λήψη απόφασης γίνεται με ανάταση του χεριού ή με ονομαστική κλήση ή με ψηφοδέλτια, που η χρήση τους είναι απαραίτητη σε προσωπικά ζητήματα. Όσοι αρνούνται να ψηφίσουν καθώς και τα λευκά ψηφοδέλτια δεν υπολογίζονται στον αριθμό των ψηφισάντων. Όλα τα ψηφοδέλτια, και τα λευκά και τα άκυρα, καταμετρώνται και ανακοινώνονται. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Όταν όμως υπάρχει ισοψηφία από μυστική ψηφοφορία αυτή επαναλαμβάνεται. Πρόταση που έχει απορριφθεί δεν τίθεται πάλι σε νέα ψηφοφορία, παρά μόνο ύστερα από παρέλευση εξαμήνου.
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

Άρθρο 26
ΓΕΝΙΚΗ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ  (Γ.Σ.)
Η τακτική Γενική Συνέλευση αποτελεί το ανώτατο διοικητικό όργανο του σωματείου, συγκαλείται ανά διετία και συγκεκριμένα εντός του δεύτερου εξαμήνου κάθε δεύτερου έτους, και συνέρχεται στην Αθήνα.
Η τακτική Γ.Σ. βρίσκεται «εν απαρτία» όπως ορίζεται στο άρθρο 20 και σε περίπτωση μη απαρτίας, η συνεδρίαση αναβάλλεται για την αντίστοιχη ημέρα της επόμενης εβδομάδας στον ίδιο τόπο και χρόνο, οπότε η συνέλευση θεωρείται «εν απαρτία» οσαδήποτε των μελών είναι παρόντα, όχι όμως λιγότερα από το 1/10 των μελών. Σε περίπτωση μη συμπλήρωσης του αριθμού αυτού, το Δ.Σ. επαναπροκηρύσσει νέα τακτική Γ.Σ., παρατεινομένης της θητείας αυτού μέχρι της νόμιμης εκλογής νέου Δ.Σ..
Δικαίωμα ψήφου στην Γ.Σ. έχουν όλα τα τακτικά μέλη, από το χρόνο που καθορίζεται στο άρθρο 5 του παρόντος καταστατικού.
Ψήφος με εξουσιοδότηση δεν γίνεται δεκτή.
Η Γ.Σ. εκλέγει Πρόεδρο, ο οποίος διευθύνει τις εργασίες της, η εκλογή δε αυτού γίνεται «δι’ ανατάσεως της χειρός» των παρευρισκομένων μελών.
Η τακτική Γ.Σ. αποφασίζει επί παντός θέματος της Εταιρείας. Μεταξύ των θεμάτων για τα οποία αποφασίζει περιλαμβάνονται και τα ακόλουθα, τα οποία πρέπει να περιλαμβάνονται στα θέματα της ημερήσιας διάταξης:
α) Τα πεπραγμένα του απερχομένου Δ.Σ. στα οποία οπωσδήποτε περιλαμβάνονται τα θέματα τα αναφερόμενα στην διαχείριση των οικονομικών της Εταιρείας.
 Προς το σκοπό αυτό το Δ.Σ. υποχρεούται να υποβάλλει προς την Γ.Σ. έκθεση των πεπραγμένων του και έκθεση των οικονομικών της Εταιρείας, μαζί δε με τις εκθέσεις αυτές υποχρεούται επίσης να υποβάλλει και επί μέρους εκθέσεις των δραστηριοτήτων και των πεπραγμένων κάθε Επιτροπής προβλεπομένης από τον Εσωτερικό Κανονισμό  Λειτουργίας, ως και εισηγήσεις για τυχόν τροποποιήσεις του.
β) Ανάγνωση της έκθεσης των πεπραγμένων του Π.Σ.
γ) Ανάγνωση της έκθεσης της Ε.Ε. και έγκριση του ισολογισμού (απολογισμού) παρελθούσης χρήσης.
δ) Ψήφιση του προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων της νέας χρήσης και
ε) Αρχαιρεσίες για την εκλογή τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής που θα διενεργήσει τις αρχαιρεσίες για την εκλογή του νέου Δ.Σ., του νέου Π.Σ. και της νέας Ε.Ε., όπως ορίζει το άρθρο  27 του παρόντος καταστατικού.

Άρθρο 27
1. Η Γ.Σ. κατά την οποία εκλέγονται το νέο Δ.Σ., το νέο Π.Σ. και η νέα Ε.Ε. της Εταιρείας, πραγματοποιείται σε χρονικό
διάστημα όχι μικρότερο των δύο μηνών και όχι μεγαλύτερο των τριών μηνών από την ημέρα κατά την οποία πραγματοποιήθηκε η Γ.Σ. του άρθρου 26 του καταστατικού.
Η ημέρα και ο τόπος διεξαγωγής της Γ.Σ. κατά την οποία εκλέγονται τα ανωτέρω όργανα, καθορίζεται από την Εφορευτική Επιτροπή, που προβλέπει το άρθρο 26, έξι τουλάχιστον εβδομάδες προ της ημέρας της συγκλήσεώς της.
Για τη συγκρότηση της απαρτίας εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις του άρθρου 20 του καταστατικού.
Κατά τις αρχαιρεσίες (ανά διετία) εκλέγονται:
Α. Ο μεν πρόεδρος του Δ.Σ.  με ξεχωριστό ψηφοδέλτιο, όλα δε τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ.  με άλλο ενιαίο ψηφοδέλτιο.
Β. Ο μεν πρόεδρος του Τριμελούς Π.Σ. με ξεχωριστό ψηφοδέλτιο, όλα δε τα υπόλοιπα μέλη του Π.Σ.  με άλλο ενιαίο ψηφοδέλτιο.
Γ.  Η Τριμελής Ε.Ε. επίσης με ξεχωριστό ενιαίο ψηφοδέλτιο.
     Δικαίωμα ψήφου στην Γ.Σ. έχουν όλα τα τακτικά μέλη από το χρόνο που καθορίζεται στο άρθρο 5 του παρόντος καταστατικού. Ψήφος με εξουσιοδότηση δεν γίνεται δεκτή.

 2. Δικαίωμα εκλογής για τη θέση του Προέδρου του Δ.Σ. (άμεση υποψηφιότητα και άμεση εκλογή) έχουν όλα τα τακτικά μέλη που έχουν εκλεγεί κατά καιρούς μέλη του Δ.Σ. της Ε.Δ.Α.Ε. ή είναι τακτικά μέλη της Εταιρείας από 5ετίας προ των αρχαιρεσιών.
Ο Πρόεδρος δεν μπορεί να εκλεγεί για περισσότερες από δύο συνεχείς θητείες. Έχει όμως το δικαίωμα μετά πάροδο διετίας από της λήξεως της δεύτερης θητείας του να είναι και πάλι υποψήφιος. Ο υποψήφιος πρόεδρος δεν μπορεί να είναι συγχρόνως υποψήφιος και για άλλη θέση του Δ.Σ.
Δικαίωμα υποψηφιότητας για την εκλογή μέλους του Δ.Σ. έχουν απεριορίστως όσοι κατέχουν τον τίτλο του τακτικού μέλους από διετίας προ των αρχαιρεσιών.
Ο εκλεγείς Πρόεδρος του Δ.Σ. συγκαλεί το νεοεκλεγέν Δ.Σ. σε σώμα μέσα σε ένα μήνα από την ημερομηνία των αρχαιρεσιών.
Δικαίωμα υποψηφιότητας ως προέδρου του Πειθαρχικού Συμβουλίου έχουν όσοι είναι τακτικά μέλη της Εταιρείας από 10ετίας προ των αρχαιρεσιών. Ο Πρόεδρος του Π.Σ. δεν μπορεί να εκλεγεί για περισσότερες από δύο συνεχείς θητείες, έχει όμως το δικαίωμα μετά πάροδο διετίας από της λήξεως της δεύτερης θητείας του να είναι και πάλι υποψήφιος.
Δικαίωμα υποψηφιότητας ως μέλους του Π.Σ. και της Ε.Ε. έχουν απεριορίστως όσοι κατέχουν τον τίτλο του τακτικού μέλους από 5ετίας προ των αρχαιρεσιών.
Τα εκλεγέντα μέλη της Ε.Ε. σε συνεδρίαση μεταξύ τους εκλέγουν ένα απ’ αυτά ως πρόεδρο.
3. Προβλέπεται η δυνατότητα οι ανωτέρω αρχαιρεσίες να γίνουν με δελτία αποστελλόμενα ταχυδρομικώς, με την εξής διαδικασία.
Εντός είκοσι ημερών από την κατ’ άρθρο 26 εκλογή της Εφορευτικής Επιτροπής και την άμεση ανάληψη των καθηκόντων της, αναγγέλλονται οι υποψηφιότητες για τις αντίστοιχες θέσεις.
Έξι εβδομάδες τουλάχιστον προ των εκλογών η Εφορευτική Επιτροπή θα πρέπει να έχει αποστείλει σε όλα τα τακτικά μέλη της Εταιρείας:
Ι.    Κατάλογο των υποψηφίων.
ΙΙ. Ανάλυση του έργου που έχουν κάνει και των στόχων που έχουν, αν φυσικά καταθέσουν σχετικό υλικό στην Επιτροπή.
ΙΙΙ. Οδηγίες που αφορούν την ημερομηνία, τόπο, ώρα και τρόπο εκλογής και
IV. Τα αντίστοιχα ψηφοδέλτια σε ένα μόνο ειδικό και ομοιόμορφο φάκελο.
Τα έχοντα δικαίωμα ψήφου μέλη θα πρέπει να αποστέλλουν, με συστημένο γράμμα, τα ψηφοδέλτιά τους, κανονικά συμπληρωμένα, ώστε να παραλαμβάνονται από τον Πρόεδρο της Εφορευτικής Επιτροπής μέχρι την προηγουμένη των αρχαιρεσιών. Τα ψηφοδέλτια θα βρίσκονται μέσα στον καλά σφραγισμένο ομοιόμορφο φάκελο που και αυτός θα βρίσκεται μέσα στο συστημένο γράμμα του μέλους που ψηφίζει.
Σε περίπτωση εκπρόθεσμης παραλαβής τους, τα ψηφοδέλτια επιστρέφονται στους αποστολείς τους.
Κατά τις αρχαιρεσίες, ανοίγονται οι συστημένες επιστολές, ανευρίσκεται το όνομα του μέλους στον κατάλογο των μελών, διαγράφεται το όνομα και αμέσως με ευθύνη του Προέδρου ο ειδικός ομοιόμορφος καλά σφραγισμένος φάκελος ρίχνεται μέσα στην κάλπη.
4. Η εκπροσώπηση της Εταιρείας σε άλλα όργανα και Διεθνείς Οργανώσεις θα γίνεται δια μέσου της θυγατρικής επαγγελματικής ένωσης που θα συσταθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 30 του παρόντος.

Άρθρο 28
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  (Ε.Κ.Λ.)
Η θεσμοθέτηση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας (Ε.Κ.Λ.) της Ε.Δ.Α.Ε. μέσα στα πλαίσια του παρόντος καταστατικού αποσκοπεί εις τα εξής:
(1) Την διατύπωση προδιαγραφών λειτουργίας οργάνων, τα οποία θα επιτρέπουν στην Ε.Δ.Α.Ε. την ανάπτυξη επιστημονικών, κοινωνικών, εκπαιδευτικών, ερευνητικών και συνδικαλιστικών δραστηριοτήτων από μέλη και φορείς του σώματος των δερματολόγων της χώρας.
(2) Την δυνατότητα επαναπροσανατολισμού ανά τακτά χρονικά διαστήματα των δραστηριοτήτων αυτών, ούτως ώστε να εναρμονίζονται με τις σύγχρονες διεθνείς τάσεις κατά ενότητα, έχοντας τη δυνατότητα προσαρμογής και ευελιξίας και
(3) Την αξιοποίηση αλλά και την ανάδειξη των ικανοτήτων των μελών της Εταιρείας.
Για την εκπλήρωση των ανωτέρω στόχων, ο Ε.Κ.Λ. προσαρτάται ως παράρτημα στο παρόν καταστατικό. Μελλοντικές τροποποιήσεις του Ε.Κ.Λ. μπορούν να γίνουν ανεξάρτητα από το καταστατικό της Ε.Δ.Α.Ε., από το απερχόμενο Δ.Σ. στο τέλος της διετούς θητείας του και θα επικυρώνονται στην τακτική Γ.Σ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄
ΟΡΓΑΝΑ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Άρθρο 29
ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΕΣ – ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ – ΓΡΑΦΕΙΑ
Στις Επιτροπές της Ε.Δ.Α.Ε. παραπέμπονται με πρόταση του Δ.Σ.:
α) Επιστημονικά, δεοντολογικά, ιατροδικαστικά και νομικά θέματα, που γι’ αυτά έχει ζητηθεί από τις αρχές η γνώμη της Εταιρείας.
β) Ζητήματα που η έρευνά τους, κατά την κρίση της Εταιρείας, πρέπει να ανατεθεί σε εισηγητική επιτροπή, για καλύτερη επεξεργασία λόγω της σπουδαιότητάς τους.
γ) Ζητήματα που αναφέρονται σε διεθνείς επιστημονικές, συνδικαλιστικές ή επαγγελματικές σχέσεις, σε συνδυασμό με τα άρθρα 3 και 30 του παρόντος καταστατικού.
δ) Θέματα παράβασης ιατρικών δεοντολογικών αρχών από μέλη της Εταιρείας και ότι άλλο θα προκύψει από την κρίση του Δ.Σ.
Τα σχετικά με τη λειτουργία των Επιτροπών προβλέπονται στον Ε.Κ.Λ. που προσαρτάται ως παράρτημα στο παρόν.
Τα Γραφεία συνεπικουρούν το Δ.Σ. στη διοίκηση της Εταιρείας, σ’ αυτά δε απασχολούνται άτομα που επιλέγονται από το Δ.Σ., τηρουμένων πάντα των κανόνων δικαίου που αφορούν την απασχόληση στον ιδιωτικό τομέα.
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄

Άρθρο 30
ΘΥΓΑΤΡΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΙ   -  ΕΝΩΣΕΙΣ
Δια του παρόντος άρθρου προβλέπεται η σύσταση θυγατρικών Επιστημονικών Ενώσεων που θα ονομάζονται «Κλάδοι» ή «Ενώσεις», με κύριο βάρος ενασχόλησης επί ειδικότερων γνωστικών αντικειμένων συνδυαζόμενων με επιστημονικά αντικείμενα της Ε.Δ.Α.Ε. και με την ασκούμενη «κλινική πράξη» των μελών της. Οι κανόνες λειτουργίας τους παρατίθενται στον Ε.Κ.Λ.
Μετά από ειδική Γ.Σ., που θα συνέλθει σε εύλογο χρονικό διάστημα, με πρωτοβουλία του Δ.Σ. ή 30 τακτικών μελών της Εταιρείας, θα συσταθεί θυγατρική επαγγελματική ένωση σύμφωνα με τις προδιαγραφές της UEMS (Ευρωπαϊκή Ένωση Ειδικευμένων Ιατρών), η οποία θα εκπροσωπεί την Ε.Δ.Α.Ε. σε όλες τις διεθνείς και Ελληνικές οργανώσεις και λειτουργίες.

Άρθρο 31
Τα κριτήρια για την εκλογή μελών των κλάδων και ενώσεων καθώς και των οργάνων λειτουργίας της Ε.Δ.Α.Ε. (Επιτροπές), καθορίζονται ως εξής:
Το Δ.Σ. της Ε.Δ.Α.Ε. ορίζει επταμελή (7) Γνωμοδοτική Επιτροπή η οποία εντός μηνός από την έγκριση του παρόντος θα καταθέσει εισηγητική πρόταση αναφερομένη στην σκοπιμότητα συστάσεως, στα κριτήρια επιλογής των μελών των ενώσεων, στον καθορισμό των αντικειμένων γενικώς και  των προϋποθέσεων, στον χρόνο θητείας αυτών, σε συνδυασμό πάντοτε με το κείμενο του Ε.Κ.Λ. της Ε.Δ.Α.Ε.. Τα μέλη της Διοικούσης Επιτροπής ή Προεδρείων των ενώσεων εκλέγονται από τα μέλη αυτών με μυστική ψηφοφορία σε συνδυασμό με το κείμενο του Ε.Κ.Λ. της Ε.Δ.Α.Ε..
Η εισηγητική πρόταση εγκρίνεται από το Δ.Σ. και τίθεται σε ισχύ.

Άρθρο 32
Υπό των επιτροπών της Ε.Δ.Α.Ε. που αναφέρονται στο άρθρο 29 του παρόντος και στον Ε.Κ.Λ. της Ε.Δ.Α.Ε. συντάσσονται περί των ζητημάτων που παραπέμπονται σ’ αυτές, σαφείς και περιεκτικές εκθέσεις. Οι εκθέσεις αυτές διαβιβάζονται στον Πρόεδρο του Δ.Σ. της Ε.Δ.Α.Ε. και κατά την κρίση του Δ.Σ. είτε υιοθετούνται, είτε σε περίπτωση απορρίψεως εισάγονται προς συζήτηση σε Γ.Σ. οπότε το σώμα λαμβάνει απόφαση.
Η κάθε θυγατρική Ένωση του άρθρου 30 του παρόντος έχει δικό της Κανονισμό Λειτουργίας σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ε.Κ.Λ. της Ε.Δ.Α.Ε. (παράρτημα του παρόντος).

Άρθρο 33
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ
Η Εταιρεία εκδίδει δικό της περιοδικό ή συμμετέχει στην έκδοσή του με άλλους φορείς, αμέσως μόλις οι πόροι της το επιτρέψουν. Στην περίπτωση αυτή το Δ.Σ. καταρτίζει 3μελή Επιτροπή Έκδοσης, η οποία αποτελείται από ένα μέλος του Δ.Σ. και δύο μέλη της Ε.Δ.Α.Ε., και 11μελή Επιτροπή Σύνταξης η οποία συνεργάζεται εις ότι αφορά τη διακίνηση των εργασιών, το συντακτικό έργο και τη διαχείριση του περιοδικού με εκπρόσωπο ή εκπροσώπους της Επιτροπής Επιστημονικών και Ακαδημαϊκών θεμάτων.

Άρθρο 34
Η Επιτροπή Σύνταξης θα υποβάλει προσεχώς κανονισμό λειτουργίας του περιοδικού και τους όρους για τη δημοσίευση των επιστημονικών εργασιών των μελών της. Ο κανονισμός αυτός, αφού εγκριθεί από το Δ.Σ., θα ισχύσει σαν παράρτημα του παρόντος καταστατικού.

Άρθρο 35
Κάθε δημοσίευση στο περιοδικό που θα εκδοθεί θα επιτρέπεται να γίνει μόνο ύστερα από έγκριση της Συντακτικής Επιτροπής, την οποία οφείλει να εφαρμόζει τα διεθνώς τηρούμενα συστήματα κρίσεως.

Άρθρο 36
Για κάθε ζήτημα που δεν προβλέπεται από το καταστατικό, αποφασίζει το Δ.Σ. και οι σχετικές αποφάσεις, εάν κριθούν από το Δ.Σ. ότι είναι μείζονος σημασίας, επικυρώνονται δια πλειοψηφίας από την Γ.Σ.

Άρθρο 37
Με παρόμοια συνέλευση και την ίδια πλειοψηφία του παραπάνω άρθρου μπορεί να αποφασιστεί η διάλυση της Εταιρείας ή η συγχώνευσή της σε άλλο ανάλογο σωματείο. Σε περίπτωση διάλυσης, με τρόπο πλειοψηφικό, τα 3/4 των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου, αποφασίζουν σε ποιο ιατρικό σωματείο ή κοινωφελές ίδρυμα θα περιέλθει η περιουσία της Εταιρείας. Αν δεν υπάρχει απαρτία, η Γ.Σ. επαναλαμβάνεται μετά από μία εβδομάδα και θεωρείται ότι υπάρχει απαρτία αν παρίστανται το ήμισυ συν ένα των τακτικών μελών της Εταιρείας. Με την ίδια απόφαση για διάλυση της Εταιρείας, ορίζεται και Επιτροπή για την εκκαθάριση της περιουσίας της, με βάση τη σχετική νομοθεσία.

Άρθρο 38
Τροποποίηση του Καταστατικού μπορεί να γίνει ένα χρόνο από την έναρξη της ισχύος του, ύστερα από σύγκλιση ειδικής Γ.Σ. που θα γίνει με αίτηση τριάντα (30) τουλάχιστον παρόντων τακτικών μελών. Η Συνέλευση θεωρείται ότι έχει απαρτία, αν παρευρίσκονται τουλάχιστον τα μισά και ένα τακτικά μέλη, η δε απόφαση λαμβάνεται με πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων κατά την συνέλευση αυτή μελών.

Άρθρο 39
Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Ε.Δ.Α.Ε. που προβλέπεται από το άρθρο 28 του παρόντος καταστατικού και προσαρτάται ως παράρτημα σ’ αυτό έχει ως εξής:
 
 
 
 
 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ Ε.Δ.Α.Ε.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Άρθρο 1
ΑΝΩΤΑΤΟ  ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α) Συγκρότηση
Το Συμβούλιο αυτό είναι επταμελές (7) και μετέχουν προσωπικότητες ανεγνωρισμένου επιστημονικού κύρους του χώρου των αρμοδιοτήτων της Ε.Δ.Α.Ε.. Τα μέλη του επιλέγονται από το Δ.Σ., μετά από εισήγηση του Προέδρου του.
Για την απόκτηση της ιδιότητας του μέλους αυτού προηγούνται ex-oficio οι διατελέσαντες Πρόεδροι της Ε.Δ.Α.Ε. ή όσοι υπήρξαν μέλη του Δ.Σ. επί μίαν 6ετία συνεχή ή διακεκομμένη ή υπήρξαν απλά μέλη με σημαντική προσφορά ή μια διακεκριμένη επιστημονική προσωπικότητα.
Προεδρεύει του οργάνου μέλος το οποίο εκλέγεται με μυστική ψηφοφορία μεταξύ των μελών του.

Β) Αρμοδιότητες
Σύμφωνα με το άρθρο 12 του Καταστατικού, το όργανο αυτό έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα και ενισχύει την διαμόρφωση γνώμης των μελών του Δ.Σ., με συμβουλευτικές παρεμβάσεις ή τοποθετήσεις για κάθε θέμα, με επιβραβεύσεις πράξεων, με επισημάνσεις παραλείψεων, με τον καθορισμό και τις υποδείξεις αναπτυξιακού προσανατολισμού.

Γ) Λειτουργία
Το όργανο αυτό συνεδριάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα μετά από πρόσκληση του Προέδρου του και έχει την δυνατότητα να διατυπώνει εγγράφως εισηγήσεις ή αποφάσεις επί παντός θέματος που θα κρίνει ότι χρειάζεται παρέμβαση, για μια εσφαλμένη πορεία ή ωστόσο και για μια δημιουργική πρόταση και για νέους προσανατολισμούς.
Οι εισηγήσεις και οι αποφάσεις εκδίδονται κατά πλειοψηφία των μελών του οργάνου.
Το συμβουλευτικό αυτό όργανο δύναται να συμμετέχει σε συνεδριάσεις κοινές με το Δ.Σ. ή με άλλα όργανα, υπό την προϋπόθεση ότι τούτο θα είναι αμοιβαίως αποδεκτό. Τα μέλη του δεν έχουν δικαίωμα ψήφου στο Δ.Σ., στο οποίο ανήκει το δικαίωμα των οριστικών αποφάσεων.
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΟΡΓΑΝΑ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΕΣ  ΚΑΙ  ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΕΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Άρθρο 2
Α) Σύνθεση
Η Γ.Σ. βάσει του άρθρου 29 του καταστατικού της Ε.Δ.Α.Ε. συνιστά Επιτροπές - Γραφεία, μετά από πρόταση - εισήγηση του Δ.Σ., με διετή θητεία.
Η κάθε Επιτροπή απαρτίζεται από πέντε (5) μέλη.
Ένα συντονιστή και τέσσερις (4) συμβούλους. Την ευθύνη για την λειτουργία της Επιτροπής την έχει ο συντονιστής.
Τα μέλη των Επιτροπών ορίζονται από το Δ.Σ. της Εταιρείας, το οποίο αποφασίζει κατ’ απόλυτη πλειοψηφία, μετά από έγγραφη εισήγηση του Προέδρου του.
Προ της αποφάσεως του, το Δ.Σ. προσκαλεί με ανακοίνωσή του τα μέλη της Εταιρείας εάν επιθυμούν να εκθέσουν υποψηφιότητα για συμμετοχή τους στις ανωτέρω επιτροπές. Οι υποψηφιότητες γίνονται δεκτές μέχρις ένα μήνα προ της κρίσεως.
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η πλήρωση των κριτηρίων όπως αυτά αναγράφονται στον παρόντα κανονισμό. Ανανέωση θητείας μπορεί να γίνει για δύο διετίες συνολικά, πέραν της αρχικής. Ευρίσκονται δε σε στενή συνεργασία με τον Πρόεδρο και το Δ.Σ. της Ε.Δ.Α.Ε., το οποίο ελέγχει τις δραστηριότητές τους και ευθύνεται γι’ αυτές.

Β) Σκοπός Σύστασης - Αρμοδιότητες
Δια των Επιτροπών αυτών θ’ αξιοποιηθεί σημαντικά ένα μεγάλο μέρος του επιστημονικού στελεχιακού δυναμικού της Εταιρείας, με απώτερο στόχο να παρουσιασθεί προς τα έξω ένα έργο αντάξιο του κύρους, της ιστορίας και των δυνατοτήτων της Ε.Δ.Α.Ε..
Στις Επιτροπές παραπέμπονται με πρόταση του Δ.Σ.:
α) Επιστημονικά, δεοντολογικά και ιατροδικαστικά θέματα που γι’ αυτά έχει ζητηθεί από τις αρχές η γνώμη της Εταιρείας.
β) Ζητήματα που η έρευνά τους, κατά την κρίση της Εταιρείας, πρέπει να ανατεθεί σε εισηγητική επιτροπή, για καλύτερη επεξεργασία, λόγω της σπουδαιότητάς τους.
γ) Ζητήματα που αναφέρονται σε διεθνείς επιστημονικές, συνδικαλιστικές ή επαγγελματικές σχέσεις.
δ) θέματα παράβασης ιατρικών δεοντολογικών αρχών από μέλη της Εταιρείας  και ότι άλλο θα προκύψει από την κρίση του Δ.Σ.
(ε) Θέματα νομικής προστασίας και υποστήριξης μελών της Ε.Δ.Α.Ε..

Γ) Λειτουργία
Η κάθε Επιτροπή συνεδριάζει, όποτε κριθεί απαραίτητο και κατά την κρίση των μελών της.
Η ημερήσια διάταξη κάθε συνεδρίας καθορίζεται από τον συντονιστή ή τον αναπληρωτή του.
Για κάθε συνεδρίαση θα τηρείται βιβλίο πρακτικών, η αλληλογραφία δε της κάθε Επιτροπής, είτε με άλλη Επιτροπή της Ε.Δ.Α.Ε. είτε προς τα έξω, πρωτοκολλείται στο γενικό πρωτόκολλο της Εταιρείας και συνυπογράφεται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ.
Η Ε.Δ.Α.Ε. θα διευκολύνει με γραμματέα την σύνταξη των κάθε φύσεως εγγράφων των Επιτροπών.
Κατά τις συνεδριάσεις υπάρχει απαρτία όταν είναι παρόντες ο συντονιστής ή ο αναπληρωτής τους, και δύο (2) μέλη. Είναι δυνατόν επίσης, αν χρειαστεί, να ζητηθεί ειδικώς να παρίστανται μέλη του Δ.Σ. της Ε.Δ.Α.Ε.. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία, σε περίπτωση διαφωνίας ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Ε.Δ.Α.Ε. αποφασίζει οριστικά, υπέρ της μιας ή της άλλης γνώμης ή άλλως αποσύρει το θέμα για το οποίο αναφέρεται η διαφωνία.
Η δραστηριότητα των Επιτροπών ελέγχεται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. της Ε.Δ.Α.Ε.. Το Δ.Σ.  διατηρεί το δικαίωμα αντικατάστασης των μελών της Επιτροπής με απόφαση που λαμβάνεται κατά πλειοψηφία.

Δ) Οι Επιτροπές της Ε.Δ.Α.Ε. είναι οι εξής:
1. Επιτροπή επιστημονικών και ακαδημαϊκών θεμάτων.
2. Επιτροπή ανάπτυξης συνεργασίας και διεθνών σχέσεων.
3. Επιτροπή επαγγελματικής μέριμνας και συνδικαλιστικής προστασίας.
4. Επιτροπή δεοντολογίας.
5. Επιτροπή οικονομικών θεμάτων.
6. Επιτροπή κοινωνικού Έργου, περιβαλλοντολογικής και ανθρωπιστικής ανάπτυξης.

Άρθρο 3
1) ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ  &  ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ  ΘΕΜΑΤΩΝ

Α) Αντικείμενο:
Ενιαία προγράμματα εκπαίδευσης και ενιαίου τρόπου αξιολόγησης των ειδικευομένων.
Οργάνωση συνεδρίων – σεμιναρίων.
Προτάσεις για την οικονομική υποστήριξη μελών για τη συμμετοχή τους σε επιστημονικές εκδηλώσεις
Προτάσεις για χρηματοδότηση υποτρόφων.
Προτάσεις για χρηματοδότηση ερευνητικών προγραμμάτων.
Επιλογή και βράβευση βιβλίων και δημοσιεύσεων.

Β) Κριτήρια Επιλογής Μελών:
Ακαδημαϊκός, εκπαιδευτικός τίτλος.

Άρθρο 4
2) ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
&  ΔΙΕΘΝΩΝ  ΣΧΕΣΕΩΝ

Α) Αντικείμενα:
1. Άμεση επαφή με διεθνείς ανεπτυγμένους ή αναπτυσσόμενους φορείς.
2. Δυνατότητα ανάπτυξης θυγατρικών επιστημονικών ενώσεων ώστε η Ε.Δ.Α.Ε. να μην εμφανίζεται ως δεσμευτική τροχοπέδη και
3. Διατήρηση της Ε.Δ.Α.Ε. ως κορυφαίου επιστημονικού και συνδικαλιστικού οργάνου του σώματος των Ελλήνων Δερματολόγων.

(Β) Κριτήρια Επιλογής:
Διεθνείς γνωριμίες και δραστηριότητες, καλή γνώση ξένης γλώσσας.

Άρθρο 5
3)  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ  ΜΕΡΙΜΝΑΣ
&  ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Α) Αντικείμενο:
Προάσπιση της Δερματολογικής - Αφροδισιολογικής επαγγελματικής πράξης από προσπάθειες σφετερισμού  προερχόμενες από μη δερματολόγους γιατρούς συναφών επαγγελματικών ειδικοτήτων, μεμονωμένα άτομα ή άλλα συναφή επαγγελματικά σωματεία.

(Β) Κριτήρια Επιλογής Μελών:
Νοσοκομειακοί γιατροί.
Γιατροί ελεύθεροι επαγγελματίες.
Νομικοί.

Τα μέλη της Επιτροπής αυτής πρέπει να συνεργάζονται με γραφείο παρακολούθησης τύπου, όπως και με το δικηγόρο της Εταιρείας, ο οποίος θα επιλαμβάνεται αμέσως για κάθε αξιόποινη πράξη, κατά περίπτωση, ώστε η αντιμετώπιση να είναι ευπρόσωπη.
Επίσης θα μεριμνούν για την προάσπιση των συμφερόντων μεμονωμένων μελών, στον βαθμό που οι πράξεις τους είναι σύννομες και κατάφωρα αδικούνται.

Άρθρο 6
4) ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Α) Αντικείμενο:
Ο έλεγχος τυχόν αντιδεοντολογικών πράξεων και συμπεριφορών γιατρών της ειδικότητας του δερματολόγου ή αφροδισιολόγου ανεξάρτητα αν είναι μέλη της Εταιρείας ή όχι.

Β) Κριτήρια Επιλογής Μελών:
Καθηγητές Πανεπιστημίων, διατελέσαντες Πρόεδροι της Εταιρείας ή ιδρυτικά μέλη της Εταιρείας.
Η Επιτροπή λειτουργεί γνωμοδοτικά όταν της ζητηθεί από το Δ.Σ. και συνεπικουρεί το Πειθαρχικό Συμβούλιο.

Άρθρο 7
5)  ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΘΕΜΑΤΩΝ

Α) Αντικείμενο:
Η μέριμνα για την εισροή χρημάτων στην Εταιρεία και την διαφάνεια στη διαχείριση των οικονομικών. Προληπτική ενημέρωση και έλεγχος.

Β) Κριτήρια Επιλογής:
Άτομα που έχουν γνώσεις και ικανότητες, π.χ. Οικονομολόγοι.

Η επιτροπή θα μπορεί να συνεργάζεται με την Ε.Ε. (άρθρο 17 του καταστατικού της Ε.Δ.Α.Ε.) όταν της ζητηθεί.

Άρθρο 8
6)  ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ  ΕΡΓΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ
&  ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Α) Αντικείμενα:
Ανάπτυξη κοινωνικού έργου.
Παρεμβάσεις σε θέματα υγείας.
Επαφή με τα ΜΜΕ και τον τύπο.
Υποστήριξη ατόμων με ανίατα νοσήματα (π.χ. alopecia club)
Ενημέρωση για την προστασία της υγείας σε κοινωνικό επίπεδο (π.χ. μπροσούρες στις παραλίες για τον ήλιο κλπ).
Προσέγγιση σε ασθενείς με AIDS, νόσο του Hansen κλπ.

Β) Κριτήρια Επιλογής Μελών:
Άτομα με γνώσεις και ικανότητες.

Άρθρο 9
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
Η λειτουργία της κάθε Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 32 του Καταστατικού της Ε.Δ.Α.Ε., διατυπώνεται σε μια σύντομη, αλλά περιεκτική έκθεση.
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΓΡΑΦΕΙΑ  ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ   -  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Άρθρο 10
Η Εταιρεία μπορεί να απασχολεί μετά από απόφαση του Δ.Σ. ορισμένα άτομα με αμοιβή. Τα άτομα αυτά θα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους (μερική ή πλήρης απασχόληση, ανάθεση έργου) για την ευόδωση των σκοπών της Εταιρείας και πάντοτε μέσα στα πλαίσια των ρυθμίσεων του νόμου που αφορούν την απασχόληση στον ιδιωτικό τομέα.
Όλους τους απασχολουμένους στην Εταιρεία ελέγχει ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Τα γραφεία που διατηρεί η Εταιρεία είναι τα εξής:
1. Λογιστήριο.
2. Βιβλιοθήκη – Εντευκτήριο.
3. Γραμματεία.

Άρθρο 11
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ

Α) Προσωπικό
Αυτό αποτελούν:
Ένας λογιστής.
Ένας βοηθός.

Β) Αρμοδιότητες
Ο λογιστής θα είναι υπεύθυνος για την τήρηση των βιβλίων της Εταιρείας, συνεπικουρούμενος από ένα βοηθό. Θα ευρίσκεται σε στενή συνεργασία με το μέλος του Δ.Σ. που κάνει χρέη ταμία. Δεν είναι υποχρεωτική η καθημερινή παρουσία του στα γραφεία της Εταιρείας.

Άρθρο 12
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  –  ΕΝΤΕΥΚΤΗΡΙΟ

Α) Προσωπικό
Αυτό αποτελούν:
Ένας υπεύθυνος βιβλιοθηκάριος.
Ένας υπεύθυνος εντευκτηρίου.

Άρθρο 13
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Α) Προσωπικό
Η Γραμματεία είναι τριμελής (3) και αποτελείται από μία προϊσταμένη και 2 γραμματείς - χειριστές  P.C.
Απαραίτητο προσόν για την κάλυψη οιασδήποτε από τις θέσεις αυτές είναι η επαρκής γνώση μίας τουλάχιστον ξένης γλώσσας, κατά προτίμηση της Αγγλικής και να χειρίζονται P.C.

Β) Αρμοδιότητες
Η κάλυψη των συνεδριάσεων του Δ.Σ. σε συνεργασία με το μέλος του Δ.Σ. που κάνει χρέη Γραμματέα - δακτυλογράφηση πρακτικών.
Η κάλυψη των συνεδριάσεων των Επιτροπών - δακτυλογράφηση πρακτικών.
Τα πρακτικά των Γ.Σ.
Η αλληλογραφία της Εταιρείας - πρωτόκολλο.
Η συμμετοχή στην διοργάνωση εκδηλώσεων της Εταιρείας.
Σε περίπτωση συνεδρίων - ημερίδων και άλλων εκδηλώσεων θα παραμένει μία τουλάχιστον γραμματέας στα γραφεία της Εταιρείας, θα προσλαμβάνονται δε πρόσκαιρα άτομα για την γραμματειακή υποστήριξη της εκδήλωσης. Κάθε είδους επικοινωνία των Επιτροπών με άλλους φορείς και οργανισμούς γίνεται δια μέσου του πρωτοκόλλου της Ε.Δ.Α.Ε. και με υπογραφή του Προέδρου ή του Γενικού Γραμματέα

Άρθρο 14
ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Αποτελείται από ένα κλητήρα, ο οποίος θα δέχεται εντολές από τον Πρόεδρο του Δ.Σ., την εκτέλεση δε των καθηκόντων του θα συντονίζει η προϊσταμένη της γραμματείας.

Άρθρο 15
Με απόφαση του Δ.Σ., θα συνεργάζεται η Εταιρεία με δικηγόρο για τη νομική κάλυψη της Εταιρείας επ’ αμοιβή κατά περίπτωση.
Ο δικηγόρος θα είναι διαθέσιμος, όποτε του ζητηθεί από τον Πρόεδρο ή μέλος του Δ.Σ., για την επίλυση, δικαστική ή εξώδικη των όποιων νομικών θεμάτων ανακύπτουν, θα μπορεί να παρίσταται στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. ή των Γενικών Συνελεύσεων.

Άρθρο 16
Για την απασχόληση ατόμων και ειδικοτήτων πέραν των ανωτέρω αριθμουμένων και για τη μορφή της συνεργασίας θ’ αποφασίζει κατά περίπτωση αιτιολογημένα το Δ.Σ. Η πρόσληψη των προαναφερομένων είναι δυνητική για το Δ.Σ. και θα πρέπει να γίνεται μετά από εισήγηση του  Προέδρου της Ε.Δ.Α.Ε. επαρκώς τεκμηριωμένη σε ότι αφορά στις ανάγκες.
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΘΥΓΑΤΡΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΙ  –  ΕΝΩΣΕΙΣ

Άρθρο 17
Σύμφωνα με το άρθρο. 30 του καταστατικού της, η Ε.Δ.Α.Ε. μπορεί να συστήνει θυγατρικές επιστημονικές ενώσεις, των οποίων το γνωστικό αντικείμενο είναι ειδικότερο ή παρεμφερές εκείνου της ίδιας και σύμφωνα με τους παρακάτω όρους.

Άρθρο 18
ΜΕΛΗ
Για τα μέλη των θυγατρικών ισχύουν οι ίδιες ρυθμίσεις που αφορούν τα μέλη της Ε.Δ.Α.Ε.
Τα κριτήρια επιλογής μελών θα καθορισθούν από το Δ.Σ. μετά την υποβολή εισηγητικής πρότασης  και εντός μηνός από την ψήφιση του παρόντος, από την επταμελή (7) Γνωμοδοτική Επιτροπή του άρθρου 31 του καταστατικού της Ε.Δ.Α.Ε..
Η απόφαση του Δ.Σ. θα συμπεριλαμβάνεται στο εισαγωγικό σημείωμα του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας κάθε θυγατρικής που θα προσαρτάται στο καταστατικό της Ε.Δ.Α.Ε. (βλ. άρθρο 20 του παρόντος παραρτήματος).

Άρθρο 19
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  -  ΣΚΟΠΟΣ
Το αντικείμενο και οι σκοποί της κάθε θυγατρικής Ένωσης θα καθορίζονται επακριβώς στην απόφαση της Γ.Σ. που θ’ αποφασίζει τη σύσταση της καθεμιάς, λαμβανομένης υπ’ όψιν  και της εισηγητικής πρότασης της Επιτροπής του άρθρου 31 του ανωτέρω καταστατικού της Ε.Δ.Α.Ε..

Άρθρο 20
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ  ΕΝΩΣΕΩΝ
Στο Δ.Σ. της κάθε θυγατρικής Ένωσης μπορούν να μετέχουν και μέλη της Ε.Δ.Α.Ε., ακόμη και διατελέσαντες Πρόεδροι ή μέλη του Δ.Σ. της Ε.Δ.Α.Ε..

Άρθρο 21
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ  ΕΝΩΣΕΩΝ
Η κάθε Ένωση θα έχει το δικό της εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας στον οποίο θα αναφέρονται οι σκοποί και οι όροι λειτουργίας της, λαμβανομένων πάντοτε υπ’ όψη του καταστατικού της Ε.Δ.Α.Ε. και του παραρτήματός του.
Ο Κανονισμός της κάθε θυγατρικής Ένωσης θα αποκτά ισχύ μετά την επικύρωσή του από το Δ.Σ. της Ε.Δ.Α.Ε..
 ΟΙ ΙΔΡΥΤΕΣ

Ανδρεάδης Ευαγ. Δημήτριος
Αποστόλου-Παπά Α. Μαρία
Αρώνης Αντ. Εμμανουήλ
Βασιλείου Ιωάν. Βασίλειος
Βαρελτζίδης Γεώργ. Αντώνιος
Γεωργιάδης Ιωάν. Χρήστος
Γκρος Ροβερ. Καρολίνα
Δούκας Αρ. Χριστόφορος
Ζαραφωνίτης Γεώργ. Δημήτριος
Ζωγραφάκης Χαρ. Ιωάννης
Ηγουμενάκης Γεώργ. Κων/νος
Κανιτάκης Ιωάν. Κων/νος
Κανέλλης Γεώργ. Παναγιώτης
Καπετανάκης Α. Ιωάννης
Κακεπάκης Μ. Εμμανουήλ
Κορώσης Δημ. Αναστάσιος Κουζουτζάκογλου Στ. Κυπριανός
Κοκκινόπουλος Ηλ. Αναστάσιος
Κυριακού Ι. Σεραφείμ
Μιχαηλίδου Χαρ. Νίκη
Μπαλάνης Γεώργ. Νικόλαος
Μπραζιώτης Απ. Κων/νος
Πετρίδη Π. Αθηνά
Σάκκης Θεοφ. Δημήτριος
Σεβαστιανός Εμμ. Δούκας
Στρατηγός Π. Γεώργιος
Στρατηγός Δ. Ιωάννης
Σουβατζίδης Γεώργ. Αθανάσιος
Τριανταφύλλου Ιωάν. Τίτος
Φωτεινόπουλος Ιωάν. Νικόλαος
Χανδάνος Νικόλ. Ευάγγελος
 

Ακριβές αντίγραφο του Καταστατικού, όπως τούτο ετροποποιήθη, κατά την ειδική Γενική Συνέλευση της 4ης Οκτωβρίου 1997.

Αθήνα 4-10-1997

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ